Ullervad-Leksbergs Hembygdsförenings diplom:

För god byggnadsvård

  • Att tilldelas i form av ett diplom till en person eller företag som har
  • genomfört minst en särskilt väl utförd renovering, tillbyggnad eller nybyggnation där gamla hantverkstraditioner följs, eller
  • där byggnaden återförs till ursprungligt skick, eller
  • där icke tidstypiska detaljer och material tas bort

För god naturvård

  • Att tilldelas i form av ett diplom till en person eller företag som har
  • utfört praktiskt arbete för att bevara ängar, betesmarker eller andra hotade eller ovanliga biotoper.
  • Särskilt angeläget är bevarandet av arter som ger ett rikt insektsliv.
  • Eller vid god skogsvård bevarat eller skapat biotoper som gynnar mångfald eller hotade arter.
  • Eller aktivt arbetat för att begränsa invasiva arters utbredning.

Förslag om lämpliga kandidater skall lämnas in skriftligt till ordförande i Ullervad-Leksbergs Hembygdsförening senast den 31 mars i det år som utdelning förväntas ske, med motivering och dokumentation som skall innehålla kandidatens fulla namn, adress samt karta som visar var som byggnads- eller naturvården har bedrivits.

Alla är välkomna att lämna in förslag.

Projekten skall vara avslutade eller ha nått så långt att de kan anses att i väsentlig grad ha uppfyllt ovanstående regler.

Insatsen som premieras skall ha skett innanför föreningens verksamhetsområde – de fem socknarna.

Utdelning sker de år vid midsommarfirandet, som ULH’s styrelse finner en eller flera kandidater ägnade.

Premien omfattar ett diplom samt två års medlemskap (inklusive årsskriften till icke medlem). ULH önskar med diplomen att uppmärksamma och samarbeta med andra som bidrar väsentligt till vår målsättning.

Styrelsen sänder in pressmeddelande till Mariestadstidningen direkt efter utdelningen.

Källeberg, den 19 januari 2018