Om föreningen

Styrelse


Ordförande:

Vakant

Sekreterare:

Gunilla Broberg 070-555 29 75

Karin Lann 070-579 28 28

Kassör:

Helena Billerdahl 070-981 52 20

Ledamöter:

Jan Rönnholm 070-662 47 54

Sture Hallén 0501-148 14

Mats Karlsson 0501-351 55

Ersättare:

Åke Möller 0501-178 75

Johannes Ekström 070-95 09 955

Ninni Stabäck 070-689 14 03

Charlotte Johansson 070-975 21 40

Vid bokning av Persgården:

Ring Maj Britt Lundstedt 0501-184 19

Föreningen har bl a som sitt syfte att:
Befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess
ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner.
Dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden
med anknytning till bygden i nutid och i gången tid.

Om Du vill kontakta oss om vår verksamhet eller bli medlem i vår förening, mejla till oss
på adress: ronnholm.jan@gmail.com

Här kan Du hämta ett gåvokort.

Medlemsavgift 2023: 120 kr för vuxna, 150 kr för par och 20 kr för hemmavarande barn och ungdom, t.o.m 18 år. Genom att bli medlem så erhåller Du årligen en årsskrift med många intressanta artiklar och bilder från vår bygd förutom att Du stödjer föreningens arbete med att bevara, utveckla och visa vårt viktiga kulturarv.

Verksamhetsberättelse för år 2022

Styrelsen för Ullervad Leksbergs hembygdsförening lämnar härmed sin verksamhetsberättelse för det gångna året. Under året har styrelsen haft följande sammansättning: ordförande Truls Wiberg, kassör Helena Billerdahl, vice kassör Jan Rönnholm, sekreterare Gunilla Broberg, vice sekreterare Karin Lann, ledamöter Mats Karlsson, Sture Hallén, ersättare Åke Möller, Johannes Ekström, Ninni Stabäck, Lotta Johansson. Styrelsen har haft nio protokollförda sammanträden. Ordförande har skickat ut nio Nyhetsbrev till medlemmar med e-post. Vid årets slut hade föreningen 587 medlemmar.

Bidrag

Föreningen har erhållit 3 600 kr i hyresbidrag från kommunen. Föreningen har fått 8 620 kr till minne av Astrid Lycken. Från grevillis fond har vi erhållit 25 000 kr till renovering av smedjans tak och till årsskriften. Från Stiftelsen John Hedins fond har vi erhållit 25 000 kr till robotgräsklippare och keyboard. Från Västra Götalandsregionen har föreningen fått 22 115 kr som bidrag till internetuppkoppling till Ladan på Persgården. Dessutom har föreningen tillsammans med Vadsbo Hembygds- och Fornminnesförening från John Hedins stiftelse erhållit 80 000 kr till Kapellplatsprojektet. Genom sk crowd-funding har föreningen i samverkan med Vadsbo Hembygds- och Fornminnesförening totalt samlat in ekonomiska medel 206 654 kr från fonder och privatpersoner för att kunna genomföra en undersökning av området omkring Kapellplatsen. För en kostnad på 67 413 kr har en arkeolog presenterat en förstudie av Kapellplatsprojektet. Vid årets slut finns 137 209 kr kvar till projektet.

Aktiviteter

Under året har föreningen bjudit in till flera arbetsdagar på Persgården samt även runt kulturstigen. Att gå utmed stigen har lockat många besökare som även har kunnat delta i frågesport, där frågorna förnyades varje månad. Under sommaren ordnades sex populära våffelcaféer med bortåt 600 besökare. På årsmötet i mars berättade Thomas Ohlsson om ”Den norska motståndsrörelsen”. Filmkväll, slöjdardag, blomstervandring, civilförsvarsutbildning, skog- o jägarkväll och musikafton är några av våra aktiviteter. Gårdsauktion med loppis, Information om vargar och fladdermöss i maj, Friluftsgudstjänst i augusti, Grynkorvens dag i oktober är andra intressanta aktiviteter som har ägt rum under året. Efter två års uppehåll inbjöds till ett traditionellt Midsommarfirande på Persgården med tusentals gamla och unga besökare. Dagen före midsommaraftonen kläddes stången . Festligheter med folkdans, lekar, musik, gudstjänst, lotteri och kaffeservering rönte stor uppskattning av publiken. I slutet av november ägde vår traditionella julmarknad rum med lotteri, hembakat bröd, försäljning av hantverk, honung senap, dörrkransar, fårskinn, samt servering av kaffe och korv med bröd. Även i år dök tomten upp med godispåsar till alla barn. Mats Johansson på Arvidsgården tilldelades årets kulturstipendium ur Ernst och Astrid Anderssons minnesfond för sin ambition med öppna landskap för betesdjur. Karl Johan Blank på Stora Ek fick diplom för god byggnadsvård för att området kring herrgården iordningställts på ett föredömligt sätt.

Övrig verksamhet

Som tidigare år har en mycket uppskattad årsskrift tagits fram med artiklar om Kapellplatsprojektet, släktgården Brogården, spelmannen Adolf Olofsson, gamla föremål berättar, nedslag i fotoalbum mm. Ladan och Smedjan på Persgården har digitaliserats. Dacapo-studenter har renoverat smedjans östra taksida. Många föremål från smedjan har rensats ut, men mycket återstår. Fiber har installerats i Ladan och i smedjan på Persgården. Gräsklippning på Persgården, vid Lorentzbergsladan och på Kapellplatsen har utförts. Nästa år planeras för att köpa en robotklippare. Örtagården har fått nya skyltar och nya växter. Nya trädgårdsmöbler har köpts in. Gärdesgården vid Persgården är reparerad. Området runt skolmuseet är rensat. Ett stort TACK till alla frivilliga och entusiastiska medlemmar, bidragsgivare och besökare utan vilka det vore omöjligt att genomföra arrangemang, underhållsarbeten samt få ut information om föreningens verksamhet.

Karleby i januari 2023 Styrelsen

STADGAR FÖR ULLERVAD-LEKSBERGS HEMBYGDSFÖRENING 2016

Slutgiltigt antagna på årsmöte 1983. Korrigerade på förenings- och årsmöten 2004 samt 2015-16.

§ 1 UPPGIFT

Föreningens geografiska verksamhetsområde är framför allt de fem forna socknarna Ullervad, Leksberg, Ek, Ekby och Utby samt delar av Mariestads stad. Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. Föreningens ändamål är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer. Föreningen vill nå detta syfte bl.a. genom: - att främja kunskapen om och känslan för hembygden och dess från historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner - att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen - att dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och i gången tid - att genom gåva, donation, testamente, deposition eller köp förvärva egendom, husgeråd, redskap, handlingar, fotografier, litteratur m.m. som åskådliggör skilda tiders liv och sedvänjor i hembygden - att genom föredrag, skrivna alster m.m. göra hembygdsforskning och hembygdskunskap levande - att stimulera medlemmarna till att var och en på sin ort verka för skydd och bevarande av naturföremål eller naturområden, som är karakteristiska inslag i landskapsbilden - att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhets-området samt att stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling - att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia - att använda föreningsträffar, föreningens hemsida, sociala medier och media till att sprida kunskap och information om föreningens verksamhet - att aktivt söka stödja och engagera ungdom i föreningens verksamhet genom att erbjuda nya aktiviteter. Föreningen skall vara ansluten till regionalt hembygdsförbund. Föreningen skall vara partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 2 MEDLEMSKAP OCH AVGIFTER

Medlemskap i föreningen kan erhållas av envar person, oavsett hemvist som erlägger avgift som fastställts av årsmötet. Personer som på särskilt sätt främjar föreningens syften kan av årsmötet, på styrelsens förslag, utnämnas till hedersmedlemmar. Medlem som agerar på sätt som skadar föreningen kan uteslutas av föreningens styrelse. Föreningen för ett digitalt medlemsregister (Rote, namn, adress, telefon, e-post, avgift).

§ 3 ORGANISATION

Föreningens verksamhet utövas genom a) föreningsmöten, varav ett årsmöte b) styrelse c) kommittéer d) roteombud

§ 4 FÖRENINGSMÖTEN

Föreningsmöten hålles enligt beslut av styrelsen eller på begäran av minst 10 medlemmar. Årsmötet hålles senast den 1 april på tid och plats inom Mariestads kommun som styrelsen bestämmer. Varje medlem äger en röst, vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Omröstning och val skall ske öppet om ej annat yrkas. Rösträtt kan ej utövas genom fullmakt. Kallelse till föreningsmöte/årsmöte sker genom annons i ortstidning senast två veckor före mötet. Följande ärenden skall förekomma vid årsmötet: 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 2. Fastställande av dagordningen 3. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst 4. Val av två justerare 5. Fastställande av verksamhetsberättelse och bokslut 6. Revisionsberättelse 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 8. Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret 9. Fastställande av antal ersättare i styrelsen för det kommande verksamhetsåret 10. Val av ytterligare tre styrelseledamöter och minst en ersättare för en tid av två år 11. Val av två revisorer och två ersättare för dessa 12. Val av ombud för regionalt hembygdsförbund 13. Val av tre ledamöter för valberedning, varav en som sammankallande 14. Fastställande av årsavgift för påföljande år 15. Behandling av styrelsens förslag 16. Behandling av motioner, som skall vara inlämnade till styrelsen minst fyra veckor före årsmötet 17. Övriga frågor.

Vid föreningsmöte – som inte är årsmöte - kan endast de ärenden behandlas som nämnts i kallelsen.

§ 5 ANSVARSFRIHET

För att vägra ansvarsfrihet, krävs minst enkel majoritet av de på årsmötet deltagande medlemmarnas röster. Styrelsemedlemmar äger ej rösträtt vid röstning om ansvarsfrihet. Den styrelse eller enskild ledamot som inte beviljas ansvarsfrihet skall avgå.

§ 6 STYRELSE

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av sju personer jämte minst två och högst fem ersättare. Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen har sitt säte på Persgården, Karleby, Mariestads kommun.

Uppgifter: a) att bland styrelsens ledamöter utse vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga erforderliga funktionärer b) att utse ledamöter i kommittéer samt roteombud och övriga funktionärer, som skall bistå styrelsen med speciella uppdrag c) att förbereda föreningens möten och verkställa dess beslut d) att förvalta föreningens tillgångar och sköta de löpande ärendena e) att inom en månad från räkenskapsårets slut till revisorerna överlämna verksamhetsberättelse, protokoll och räkenskaper f) att till årsmötet avge verksamhetsberättelse över sin och föreningens verksamhet g) att kunna förvärva byggnader, inventarier och museiföremål intill ett högsta belopp motsvarande föreningens tillgängliga medel h) att i övrigt arbeta i enlighet med riktlinjerna i § 1.

§ 7 VERKSAMHETSÅR

Verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

§ 8 STADGEGÄNDRING

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två föreningsmöten, varav ett årsmöte. För ändring fordras tvåtredjedels majoritet hos de närvarande medlemmarna på vart och ett av de två föreningsmötena.

§ 9 UPPLÖSNING

Beslut om upplösning av hembygdsföreningen skall fattas vid två på varandra följande ordinarie årsmöten och skall vid båda tillfällena biträdas av två tredjedelar av de närvarande, röstberättigade medlemmarna. Upplöses föreningen skall dess tillgångar för förvaltning överlämnas till det regionala hembygdsförbundet, annan organisation, institution eller myndighet, som vill verka för föreningens rekonstruktion så snart som möjligt. Skulle föreningen inte kunna rekonstrueras inom 18 månader från beslut om upplösning, skall föreningens egna arkivalier överlämnas till Skaraborgs Föreningsarkiv i Lidköping, eller – om detta inte skulle finnas kvar – till arkiv med motsvarande verksamhet. Bildarkivet överlämnas till Mariestads Stadsbibliotek. Dokumentarkivet, med handlingar som skildrar den lokala historien, erbjuds till Göteborgs Landsarkiv eller liknande forskningsarkiv. Föreningens tillgångar i form av tillgodohavanden, innestående i bank och övriga värdehandlingar skall då tillfalla övriga hembygdsföreningar i Mariestads kommun till lika delar. Stipendier m.m. skall föras vidare och deras respektive statuter skall respekteras. Hembygdsföreningens byggnader ingår i föreningens tillgångar. Toalettbyggnaden tillfaller markägaren om rekonstruktion ej kan ske.

§ 10 TOLKNINGSFRÅGOR

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.


Personuppgiftslagen (PuL) ersätts av Dataskyddsförordningen (GDPR)

GDPR Den 25 maj 2018 träder ny lagstiftning i kraft om registrering av personuppgifter. Föreningen har mycket få uppgifter om våra medlemmar - precis vad som behövs för att kunna driva föreningen och sända ut information och årsskrift. Styrelsen är personuppgiftsansvarlig.

Registerförteckning: Vi har ett medlemsregister med medlemsnummer, namn och adress, födelseårets två sista siffror, rote (vem som skall dela ut årsskriften), eventuell makes/makas namn, medlemsavgift med avgifter för antal hemmaboende barn under 18 år. Vi har också en separat e-mejl adresslista till nyhetsbrev och annan information. I vårt bokföringsprogram finns medlemmarnas namn tillsammans med inbetalningen av medlemsavgifterna. Där finns också leverantörers namn och betalningar.

Vad innebär detta? - Vi är en ideell organisation och behandlingen av persondata sker endast inom ramen för vår verksamhet . - Föreningens stadgar utgör också ett avtal mellan föreningen och dess medlemmar. Stadgarna står ovanför på denna sida. - Du har rätt att en gång pr. år begära att få information om vad vi har av uppgifter om Dig och din eventuella familj. - Du har rätt att begära att uppgifter rättas eller tas bort. - Du och Din eventuella make/maka ger vår förening rätt att lagra och använda Dina/era upplysningar inom ramen för vår verksamhet när Du/ni ansöker om medlemskap eller inbetalar medlemsavgiften. - När en medlem lämnar vår förening så slätas alla medlemsdata från våra register med undantag av de uppgifter som vi enligt lag skall behålla.


ALKOHOL- OCH DROGPOLICY

Föreningen har vid styrelsens beslut av den 6 augusti 2019 antagit en alkohol- och drogpolicy som gäller vid alla våra aktiviteter.

Alkohol och drogpolicy för aktiviteter inom föreningens verksamhet: Vi anser det viktigt att föreningen i samverkan med barn och ungdom tar ett socialt ansvar och tydligt markerar mycket låg tolerans vad gäller missbruk av alkohol, droger, trakasserier och mobbing. Föreningen tillåter inte - Att man kommer berusad till aktiviteter anordnade av föreningen. - Att man använder narkotika, dopingpreparat eller andra stimulantia i föreningens regi. - Att man röker i våra lokaler.

Regler där ungdomar är inblandade: Vid misstanke eller påträffande av alkohol, eller dopingpreparat hos minderårig leder detta till enskilt samtal och kontakt med vårdnadshavare. Vid upprepade tillfällen leder detta till kontakt med sociala myndigheter.

Etik och moralfrågor: I vår förening har alla lika värde, oavsett kön, ras eller religion. Föreningens mål är att samtliga som bor i bygden skall kunna ha en mötesplats i föreningen, där vi tillsammans skapar gemenskap och bygdekänsla. Respekt, ödmjukhet och förståelse är ledord för alla som berörs av föreningens verksamhet. Dessa enkla ord utgör föreningen värdegrund och skall genomsyra det vi gör. Föreningen tar avstånd från all form av mobbing, pennalism, våldshandlingar samt attityder som anses kränka, misstänkliggöra eller på annat sätt utesluter människor i vår gemenskap. För att motverka detta, görs följande. Samtliga medlemmar i föreningen tar ansvar för sitt beteende. Alla som deltar i gruppverksamhet eller på föreningens möten ska vara införstådda med föreningens hållning i etik och moralfrågor. Föreningen kommer årligen att se över och vid behov revidera den framarbetade policyn . Denna reviderade policy delges årligen medlemmarna på föreningens årsmöte.

Integration: Ullervad Leksbergs hembygdsförening är öppen för alla som sympatiserar med vår värdegrund, oavsett hudfärg, ras, religion. kön, ålder, sexuell läggning, politisk åsikt, eller någon form av funktionsnedsättning.


SAMLINGSPOLICY

Föreningen har godkänt en samlingspolicy på årsmötet 2019. Du kan läsa den här: Samlingspolicy