Ekby socken


Efter restaureringen av kyrkan 1956, hölls en altargudstjänst där 10 prästmän deltog inför en fullsatt kyrka.

Socknen har fått namn efter kyrkbyn. Namnet skrives i en original­urkund från år 1397 (i) Eghby (Styffe, Bidrag t. Skand. hist. 2, s. 54) och i en annan dylik från år 1460 (i) Ekby (Riksarkivet) . Förra leden i namnet är trädnamnet ek. Senare leden är ordet by i dess gamla betydelse 'nybygge, gård'.

FRÅN KAPELL TILL KYRKA
Under medeltiden var Ekby annexförsamling till Eks socken, med ett litet kapell av sten som var omkring 8 alnar långt och 6 alnar brett och beläget strax söder om nuvarande kyrkan. Det raserades år 1650 och stenarna användes till källarvalv i Trilleholm Ullervad. Ekby kyrka byggdes omkring 1415 och tillbyggdes 1725,15 alnar i längnden och 9 alnar i bredden. Tornet byggdes 1804, då det ersatte klockstapeln som stod väster om kyrkan. Långhuset ombyggdes då till sin nuvarande storlek. År 1504 förenades Ekby och Utby i ett pastorat. Biskop Ericus Falk, Skara, förordnade vid visitation i Ekby 1551 att Jula by och Diskarudh skulle läggas till Utby, "endr Ekby Gäll var allt for litet för att hålla kyrkoherre". Jula var förut en by till Ullervad
.
Fornminnen
Gravfält från sten- och bronsåldern finnas bl. a. på ägorna till prästgården (Göstarebacken), Ribbenås Sörgården och Vallby Bertilsgården. C:a 300 å 400 meter från sistnämnda något skadade gravfält ligger ett åkerfält, som benämnes "Stoderfloget". Enligt sägen skulle fordom här ha funnits en del resta stenar (flisar), liknande dem å Ekornavallen, men som bortförts i samband med fältets uppodling. Även skulle hela Vallby by tidigare ha legat på östra sidan om landsvägen enligt kyrkoherde Kjellbergs uppgifter.
Könika av Georg Löfgren över Ekbys socken finns här.
Gravstenar på Ekby kyrkogård.